Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Vyhlásenie o ochrane údajov

Ochrana vašich osobných údajov počas získavania, spracovania a využitia v priebehu návštevy našej webovej stránky je pre nás mimoriadne dôležitá. Vaše údaje sú chránené v súlade so zákonnými predpismi. Ďalej sú uvedené informácie o tom, aké údaje sú zaznamenané počas vašej návštevy na našej webovej stránke a ako tieto budú používané:

  1. Zhromažďovanie a spracovanie údajov
    Každý prístup na našu webovú stránku a každé sťahovanie uloženého súboru na webovej stránke za zaznamenávajú. Ukladanie slúži pre interné systémové a štatistické účely. Zaznamenávajú sa: Názov stiahnutého súboru, dátum a čas stiahnutia, prenášaný objem dát, oznámenie o úspešnom stiahnutí, webový prehliadač a doména dopytujúceho sa účastníka. Okrem toho sa zaznamenávajú IP adresy počítačov dopytujúceho sa účastníka Ďalšie osobné údaje budú zhromažďované len vtedy, ak tieto údaje poskytnete, napríklad v rámci otázok alebo registrácie.
  2. Využívanie osobných údajov a ich poskytovanie tretím stranám
    Pokiaľ ste nám poskytli osobné údaje, použijeme ich len pre zodpovedanie vašich otázok, pre spracovanie s vami uzatvorených zmlúv a pre technickú administráciu. Vaše osobné údaje budú postúpené alebo inak sprostredkované tretím stranám len vtedy, pokiaľ je to nevyhnutné pre ďalšie spracovanie, pokiaľ to je nevyhnutné pre účely fakturácie, alebo pokiaľ ste k tomu dali váš súhlas. S účinnosťou do budúcnosti máte kedykoľvek právo odvolať svoj poskytnutý súhlas. Vymazanie uložených osobných údajov sa vykoná, ak odvoláte svoj súhlas s ich uložením, pokiaľ ich potrebnosť pre splnenie účelu, pre ktorý boli uložené, viac netrvá alebo ak je ich uloženie neprípustné z iných právnych dôvodov.
  3. Právo na prístup k informáciám
    Na základe písomnej žiadosti, vás budeme ochotne informovať o údajoch uložených o vašej osobe. Bezpečnostný pokyn: Prijatím všetkých technických a organizačných možnosti sa budeme snažiť uložiť vaše osobné údaje tak, aby boli neprístupné tretím stranám. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu nemôže byť nami zabezpečená úplná bezpečnosť údajov, takže vám pri zasielaní dôverných informáciách odporúčame využiť poštovú zásielku.